Teaching Staff

                                                                              

                    Mr G Chisnell                                 Mr R Hackett                           Mr A Atkinson                                           Executive Principal                           Headteacher                     Deputy Headteacher 

 

                                                                                          

                                             Miss S Bunn                               Miss C Lund                      
                                        EYFS - Owls Class                EYFS - Caterpillars Class                                      

 

                                                                       

                Mrs J Leech                                   Miss S Neeve                                    Mrs Patton      
        Year 1 - Squirrels Class                    Year 1 - Ducks Class                      Year 1 - Dolphins Class
 
                                                                                                
                                            Miss K Robinson                                 Mrs R Bishop
                                     Year 2 - Monkeys Class                      Year 2 - Tigers Class        
                                                  

 

                             
                                       
                                               Mrs Vyse                                        Mrs Norton
                                    Year 3 - Black Cats Class              Year 3 - Peacocks Class
                                                               
                                                                           
                                              Mrs J Grant                                    Mrs H Holyer
                                     Year 4 - Koalas Class                     Year 4 - Giraffes Class
                                 Team Leader for Lower KS2
 
 

                                                                             

                                        Mrs C Bristow                                         Mrs L Gann          
                                  Year 5 - Pandas Class                         Year 5 - Elephants Class
 
 
                                                                                      
                       Mrs C Bowyer                             Mrs T Marsh                              Miss K Allsopp
                   Year 6 - Bees Class            Year 5 & 6 - Meerkat Crew         Year 6 - Penguins Class
             Team Leader for Upper KS2            Booster Teacher