Teaching Staff

                                                                              

                    Mr G Chisnell                                 Mr R Hackett                           Mr A Atkinson                                           Executive Principal                           Headteacher                     Deputy Headteacher 

 

                                                                                          

                                             Miss D Hodges                           Miss C Lund                      
                                        EYFS - Rabbits Class                    EYFS - Foxes Class
                                                                                           Team Leader for EYFS   
 
                                                                                      
                                            Mrs J Leech                                        Mrs J Grant
                                     Year 1 - Squirrels Class                     Year 1 - Koalas Class
                                                                                              Year 1 and 2 Team Leader

 

                                                                              

                               Miss A Mann                       Miss S Neeve                       Mrs R Bishop      
                       Year 2 - Peacocks Class     Year 2 - Flamingos Class     Year 2 - Tigers Class
 
        
                                                  

 

                             
                                         
                                                    Mrs Patton                                 Mrs Norton
                                          Year 3 - Dolphins Class              Year 3 - Peacocks Class
                                                                                               Year 3 and 4 Team Leader
                                                               
                                                                           
                                                Mrs S Vyse                                    Mrs C Bristow
                                     Year 4 - Black Cats Class                 Year 4 - Pandas Class
                                 Team Leader for Lower KS2
 
 

                                                                       

                                  Year 5 - Pandas Class                          Year 5 - Penguins Class
                                                                                                Maternity Cover Teacher
 
 
                                                                                      
                       Mrs C Bowyer                             Mrs T Marsh                        Mrs L Gann
                   Year 6 - Bees Class            Year 5 & 6 - Meerkat Crew    Year 6 - Elephants Class
             Year 5 and 6 Team Leader            Booster Teacher